Studenci 1 roku Farmacji i Analityki Medycznej nie zapisują się na WF w semestrze zimowym (pierwszym). Zajęcia WF dla tych kierunków rozpoczynajà się w semestrze letnim (drugim).

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 rozpocznie się 26.09 o godzinie 10.00.

W związku z remontem naszego obiektu (działa tylko siłownia i mała sala – ul. 6 Sierpnia 69) niektóre zajęcia będą odbywały się w różnych lokalizacjach:

 • Aquapark Fala – al. Unii Lubelskiej 4,
 • Hala MOSiR – ul. Małachowskiego 5/7,
 • Kuźnia Centrum Atletyki – ul. Gdańska 126/128,
 • SP 168 – ul. Plantowa 7,
 • UŁ – ul. Tamka 12.

Prosimy przed zapisem sprawdzić adres zajęć!

WSZYSTKIE PIERWSZE ZAJĘCIA – ORGANIZACYJNE W TYGODNIU 3-8.10 ODBĘDĄ SIĘ NA HALI SPORTOWEJ W CENTRUM SPORTU UM UL. 6 SIERPNIA 69.

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login

(np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl), a następnie hasło domenowe (to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni)

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Przed zajęciami student jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zaliczeń, obiektu, zasadami COViD 19.

Przypominamy, że studenci kierunku lekarskiego, którzy zapiszą się na WF w semestrze zimowym – muszą w tym semestrze z niego się rozliczyć.

Studenci, którzy chcą zaliczyć WF w wybranych sekcjach AZS – zapisują się na WF, przychodzą na pierwsze zajęcia, otrzymują kartę zajęć i potem mogą zbierać podpisy na karcie u trenera sekcji. Na koniec semestru rozliczają się z zajęć WF z wykładowcą, do którego są zapisani na WF.

Podania i dokumenty dotyczące przepisania oceny z wychowania

fizycznego – semestr zimowy – prosimy dostarczyć w formie papierowej do Sekretariatu Centrum Sportu w terminie do 21.10. (można zostawić w kopercie w skrzynce przy recepcji). Bedą zaopiniowane w ciągu tygodnia od dostarczenia. Do odbioru będą również w Sekretariacie/recepcji CS. Należy je potem dostarczyć do swojego Dziekanatu. Studenci, którzy starają się o przepisanie WF – również zapisują się na zajęcia WF.

1. Zajęcia relaksacyjne:

Pierwszeństwo mają studenci ze skierowaniem na takie zajęcia (druk do pobrania na stronie Centrum Sportu).

2. Zajęcia nordic walking:

 Zajęcia prowadzone przez mgr M. Kulicką i P. Kolasińską odbywają się w Parku 3 Maja – start – parking przy hali sportowej ul. Małachowskiego 5/7.

Zajęcia prowadzone przez mgr J. Kolendo, A.Cieślak i K. Młynarczyk odbywają się w Parku na Zdrowiu – start – wejście do ZOO.

PIERWSZE ZAJĘCIA NORDIC WALKING ODBYWAJĄ SIĘ W CENTRUM SPORTU UM UL. 6 SIERPNIA 69.

Zajęcia są dłuższe ( około 2,5h zegarowych) – soboty, czwartki, poniedziałki, piątki – trwają przez 7 kolejnych tygodni.

Studenci mają własne kijki. 

Student przychodzi do grupy, do której jest zapisany.

3. Rejestracją na zajęcia nie są objęci studenci kierunku:

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:

zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat,

4. Fizjoterapia:

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki (obowiązują zapisy na wybrane godziny).

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

COVID 19 – dodatkowe założenia regulaminu:

Student jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych UM. Po zakończonych zajęciach na  student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uniwersytet zapewnia środki dezynfekujące).

Student zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zachowania zalecanego dystansu społecznego;
 2. regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących;
 3. posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych przez Uniwersytet;
 4. zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy w czasie zbiórki, rozmowy z prowadzącym itp., z tym, że stosowanie przyłbicy dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań lekarskich do zasłaniania ust i nosa (w czasie ćwiczeń maseczki są zdjęte);
 5. niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wystąpienia objawów chorobowych,
 6. po zakończonych zajęciach student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uczelnia zapewnia środki dezynfekujące). W czasie zajęć student korzysta z własnego ręcznika (rozkłada go na maty oraz na sprzęcie w siłowni).
 7. Przed salą dydaktyczną mogą znajdować się wyłącznie studenci oraz prowadzący zajęcia;
 8. Studenci stawiają się przed salą dydaktyczną nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć;
 9. W szatni student korzysta z szafek z numerami parzystymi.
 10. Bezwzględnie zakazuje się samowolnej zmiany grupy przez studentów (dotyczy to także pojedynczych zajęć).

Niedokonanie przez studenta UM zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany wówczas do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego (za zgodą Dziekana) na kolejny semestr.

Zapisując się na wybrane zajęcia student potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.

2020 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi