Regulamin Pływalni

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Pływalnia  ›  Regulamin Pływalni
 1. Pływalnia jest obiektem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4 i administrowana jest przez Centrum Sportu, Łódź, ul.6 Sierpnia 69, tel. 669 592 634.
 2. Pływalnia jest czynna:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00
  • w soboty i niedzielę w godzinach 8:00 – 18:00
 3. Zakasuje się wstępu na obiekt osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających na terenie obiektu.
 4. Na terenie obiektu funkcjonuje monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych wraz z szatnią. Zbiór nagrań przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 21 dni. Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 5. Osoby z zewnętrznymi oznakami chorób lub u których stwierdzono brak higieny osobistej m bądź których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia, nie będą wpuszczana na pływalnię.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z pływalni ze szczególną ostrożnością – po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 15 minut przed zajęciami.
 9. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do korzystania z:
  • szatni ogólnej – szafki kodowane w łączniku (pozostawienie okrycia wierzchniego i zmianę obuwa)
  • szatni w przebieralni – szafki kodowane (zmiana odzieży na strój kąpielowy).
 10. Osoby przebywające na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, czepka w trakcie pływania oraz noszenie klapek antypoślizgowych do powierzchni mokrych podczas przemieszczania się po obiekcie.
 11. Wszystkich użytkowników pływalni przed wejściem do wody obowiązuje dokładne mycie całego ciała środkami higieny osobistej bez kostiumu kąpielowego.
 12. Z zajęć na pływalnie może korzystać jednocześnie maksymalnie 30 osób.
 13. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika a zajęcia z nauki pływania dodatkowo w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć. Grupa ćwicząca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego prowadzącego.
 14. Ratownik pełniący dyżur na pływalni sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni są zobowiązane do podporządkowania się jego nakazom.
 15. Wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą jednocześnie a prowadzący zajęcia ma obowiązek każdorazowo sprawdzić stan Liczbowy ćwiczących, przed i po zajęciach.
 16. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie poprzez:
  • wchodzenie do wody bez zezwolenia
  • bieganie, popychanie ,wrzucanie i skakanie do wody
  • zanieczyszczanie wody, co może skutkować odpowiedzialnością finansową za wymianę wody lub dodatkową dezynfekcje i uzdatnianie środkami chemicznymi.
 18. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonych miejscach.
 19. Osoby korzystające z pływalni obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika, a na sygnał „koniec zajęć” użytkownicy zobowiązani są opuścić niezwłocznie nieckę pływalni.
 20. W czasie wynajmu pływalni za porządek, bezpieczeństwo i przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialny jest Najmujący.
 21. Osoby niszczące mienie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 22. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu, pozostawione lub źle zabezpieczone Uniwersytet Medyczny nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 24. Skargi i wnioski można zgłaszać Kierownikowi Centrum Sportu, a w trybie odwoławczym do Rektora Uniwersytetu Medycznego.
 25. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.

Kierownik Centrum Sportu.