Podanie o przepisanie oceny

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Wzory podań  ›  Podanie o przepisanie oceny

Podania o przepisanie oceny kierowane są do Prodziekanów/ Dziekanów. Są do pobrania na stronach odpowiednich Dziekanatów. Centrum Sportu opiniuje je (sprawdzamy ilość godzin, zbieżność efektów uczenia się). Podania te będą opiniowane przed rozpoczęciem semestru. Student do czasu decyzji Dziekana musi zapisać się  na WF i uczestniczyć w zajęciach.

Decyzję o przeniesieniu i uznaniu zajęć lub praktyk zawodowych i przypisaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1-2, podejmuje prodziekan na wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem semestru, po uzyskaniu ewentualnej opinii kierownika przedmiotu oraz po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów w innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub na innym kierunku studiów w Uniwersytecie (Regulamin Studiów &43 pkt. 3)