Zasady zaliczania

Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studenci  ›  Zasady zaliczania

CENTRUM SPORTU jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej w formie:

– zajęć obowiązkowych,

– zajęć fakultatywnych.

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na poszczególnych kierunkach według obowiązujących planów studiów w danym roku akademickim.

Zajęcia fakultatywne są organizowane dla studentów, którzy nie są objęci zajęciami obowiązkowymi i chcą uprawiać aktywność ruchową w zorganizowanej formie. Wymagana jest zgoda Dziekana na utworzenie takiej grupy.

Studenci wybierają jedną z następujących dyscyplin*:

 • Nordic walking (zajęcia odbywają się w soboty w 4 godzinnych blokach),
 • Pilates,
 • Piłka siatkowa,
 • Stretching,
 • Zajęcia relaksacyjne**,
 • Gry zespołowe,
 • Tenis,
 • Taniec,
 • Siłownia,
 • Samoobrona,
 • Judo,
 • Aerobic,
 • Ćwiczenia kształtujące sylwetkę,
 • Pływanie.

                *Proponowane przez Centrum Sportu dyscypliny mogą się zmieniać w poszczególnych semestrach.

**Zajęcia relaksacyjne przeznaczone są dla studentów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w innych proponowanych przez Centrum Sportu zajęciach (wymagane skierowanie lekarskie). Tylko w przypadku wolnych miejsc mogą na te zajęcia uczęszczać studenci bez wskazań lekarskich do tego typu zajęć.

 1. Studenci, którzy są objęci obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia drogą elektroniczną przez Internet – UWAGA!  Studenci kierunku Lekarskiego zapisani na zajęcia z wychowania fizycznego muszą rozliczyć się z zajęć w semestrze, w którym dokonali zapisu.
 2. Zapisy odbywają się podczas ogłoszonego terminu rejestracji w każdym semestrze roku akademickiego.
 3. Każdy student rejestruje się na zajęcia z wychowanie fizycznego wybierając dyscyplinę, godzinę i dzień tygodnia dostosowując je do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Zapisanie się na zajęcia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Centrum Sportu.
 5. Studenta nie zwalnia się z obowiązkowego udziału w zajęciach z wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego. Student posiadający takie zwolnienie zostaje zapisany na zajęcia relaksacyjne.

Skierowanie na te zajęcia (zgoda lekarza) jest do pobrania za strony Centrum – dydaktyka.

 • Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w liczbie godzin przewidzianych planem zajęć dla danego wydziału i kierunku studiów.
 • Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
 • Obowiązek zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego,
 • Obecność na 12 zajęciach (80% frekwencji) w semestrze,
 • Aktywny udział w zajęciach,
 • Zaliczenie sprawdzianów przewidzianych dla danej dyscypliny sportowej/rekreacyjnej,
 • Student może odrobić w semestrze dwie usprawiedliwione nieobecności według poniższych zasad:
 • W ciągu dnia można uczestniczyć tylko w jednych zajęciach,
 • Zaległości odrabiać należy od dziesiątego tygodnia zajęć w danym semestrze,
 • W tygodniu można uczestniczyć jedynie w dwóch zajęciach wychowania fizycznego tzn. w jednych obowiązkowych i jednych dodatkowych (odrabianych),
 • Odrabianie zajęć powinno odbywać się u swojego prowadzącego po wcześniejszym ustaleniu z nim terminu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego istnieje możliwość odrobienia zajęć u innego nauczyciela (w miarę wolnych miejsc w grupie). Powyższa zgoda potwierdzona jest podpisem prowadzącego na karcie zajęć wychowania fizycznego. Student w ten sposób może odrobić dwa zajęcia w semestrze.
 • Bez zgody prowadzącego (potwierdzonej na karcie podpisem) student nie może dołączyć do innej grupy.
 • Student powinien posiadać kartę zajęć wychowania fizycznego na każdych zajęciach.
 • Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy i czyste, zmienione obuwie.
 • Studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
 • Studenci zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
 • Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na obiekcie sportowym Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wpisy semestralne zaliczenia dokonują opiekunowie kierunku z ramienia Centrum Sportu.
 • Udział w sekcjach sportowych AZS nie zwalnia studenta z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 • Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczanie i punkty ECTS za realizację przedmiotu) mają obowiązek zgłosić się do zastępcy Kierownika (z podaniem do Dziekana                        i dokumentami potwierdzającymi odbycie zajęć wychowania fizycznego) w terminie dwóch pierwszych tygodni semestru. Student, który nie zgłosi się w w/w terminie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.
 • Student w razie potrzeby kontaktuje się z kadrą dydaktyczną mailowo (z poczty uczelnianej) oraz na wyznaczonych dyżurach. Informacje o dyżurach dostępne są na stronie internetowej Centrum Sportu i na tablicach ogłoszeń znajdujących w obiekcie sportowym.
 • Sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie, będą indywidualnie rozpatrywane przez Kierownika Centrum Sportu.

Zasady zaliczenia wychowania fizycznego studentom uczestniczącym w zajęciach sekcji KU AZS UM w Łodzi:

 1. Student objęty obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego musi zalogować się na wybrane przez siebie zajęcia oraz uzgodnić z prowadzącym możliwość brania udziału w sekcji KU AZS. Do dnia uzyskania zgody trenera na dołączenie do sekcji student ma obowiązek uczestnictwa w wybranych przez siebie  zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Każdy student musi posiadać kartę rejestracji obecności na zajęciach, podpisaną i wydaną przez nauczyciela prowadzącego z wpisem z pierwszych zajęć.
 3. Kolejne wpisy student otrzymuje od trenera w trakcie trwania semestru.
 4. Ocenę bardzo dobrą (lub zaliczenie) z wychowania fizycznego student otrzymuje za reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych.
 5. Studenci, którzy nie biorą udziału w w zawodach muszą uczestniczyć w 12 zajęciach w sekcji w danym semestrze.
 6. Zaliczenia po uzgodnieniu z trenerem dokonuje prowadzący nauczyciel na ostatnich zajęciach w semestrze, na których student musi się zgłosić z kartą zajęć z wychowania fizycznego aby zaliczyć semestr.