Informacja o zapisach

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 16.02 o godzinie 10.00.

(Proszę wziąć pod uwagę przy zapisach stacjonarną/hybrydową formę zajęć).

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni )

Pierwsze zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 odbędą się stacjonarnie. Zajęcia te będą informacyjne – bez ćwiczeń na hali/basenie. 

Wtedy podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące organizacji, zaliczenia zajęć. W kolejnych tygodniach planujemy formę hybrydową – tydzień stacjonarnie/ tydzień online na Teams.

Decyzje te będą oczywiście dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli zaistnieje konieczność jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym lub ostatecznie zajęć online na platformie Teams.

W pierwszym tygodniu (do 28.02) zajęć zostaną stworzone grupy WF na Teams. W przypadku, gdy student nie będzie dodany do żadnej z grup lub zmieni ją – jest zobowiązany o poinformowanie prowadzącego (teams, mail) o zmianie lub braku dodania go do właściwej grupy. 

 Na zajęcia relaksacyjne:

Pierwszeństwo mają studenci ze skierowaniem na takie zajęcia (druk do pobrania na stronie Centrum Sportu).

Zajęcia nordic walking:

 Zajęcia prowadzone przez mgr M. Kulicką i P. Kolasińską odbywają się w Parku 3 Maja – start – parking przy hali sportowej ul. Małachowskiego 5/7.

Zajęcia prowadzone przez mgr J. Kolendo i K. Młynarczyk odbywają się w Parku na Zdrowiu – start – wejście do ZOO.

Zajęcia są dłuższe 3 godzinne (soboty, czwartki, poniedziałki, piątki) – trwają przez 7 tygodni (obecność obowiązkowa na 6 – w wyjątkowych sytuacjach 5). Będzie możliwość zaliczania części zajęć za pomocą aplikacji. Pierwsze zajęcia odbywają się w Centrum Sportu: poniedziałkowe 22.02, czwartkowe – 25.02. piątkowe – 26.02.

Nordic walking sobotnie – start 27.02 już w odpowiednich Parkach (3 Maja lub na Zdrowiu – zależnie od grupy do której student zapisał się). Studenci mają własne kijki. Będzie możliwość zaliczania części zajęć za pomocą aplikacji.

W pierwszym tygodniu zajęć wszystkie zajęcia – informacyjne odbywają się na hali sportowej CS – ul. 6 Sierpnia 69 (oprócz sobotnich zajęć nordic walking – te są 27.02 w odpowiednich parkach). Student przychodzi do grupy, do której jest zapisany.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:

zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat,

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

COVID 19 – dodatkowe założenia regulaminu:

Student jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych UM. Po zakończonych zajęciach na  student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uniwersytet zapewnia środki dezynfekujące).

Student zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zachowania zalecanego dystansu społecznego;
 2. regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz środków dezynfekujących;
 3. posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych przez Uniwersytet;
 4. zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy w czasie zbiórki, rozmowy z prowadzącym itp., z tym, że stosowanie przyłbicy dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań lekarskich do zasłaniania ust i nosa (w czasie ćwiczeń maseczki są zdjęte);
 5. niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wystąpienia objawów chorobowych,
 6. po zakończonych zajęciach student dezynfekuje używany sprzęt, maty sportowe (Uczelnia zapewnia środki dezynfekujące). W czasie zajęć student korzysta z własnego ręcznika (rozkłada go na maty oraz na sprzęcie w siłowni).
 1. Przed salą dydaktyczną mogą znajdować się wyłącznie studenci oraz prowadzący zajęcia;
 2. Studenci stawiają się przed salą dydaktyczną nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć;
 3. W szatni student korzysta z szafek z numerami parzystymi.
 4. Bezwzględnie zakazuje się samowolnej zmiany grupy przez studentów (dotyczy to także pojedynczych zajęć). 
 5. W przypadku studentów odbywających kwarantannę lub izolację w warunkach domowych sposób odrabiania zajęć ustala Kierownik przedmiotu.

Niedokonanie przez studenta UM zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany wówczas do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego (za zgodą Dziekana) na kolejny semestr.
Zapisując się na wybrane zajęcia student potwierdza zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/